יפוי כח מתמשך – מאפשר לך לתכנן את העתיד

תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הכניס, לראשונה, את השימוש ביפוי כח מתמשך. המדובר בכלי חשוב ומשמעותי לתכנון עתידו של כל אדם.

החוק קובע את הכללים באשר לאופן מינויו של מיופה כח, את דרך עריכתו של יפוי כח, כמו כן את הסמכויות והמגבלות החלות על מיופה הכח. ברשימה הבאה נענה על מספר שאלות בסיסיות ונפוצות בנושא.

 • מהו יפוי כח מתמשך?

אדם ממנה, באמצעות יפוי הכח המתמשך, אדם אחר, אשר ינהל עבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו. למעשה, אדם קובע היום, כאשר הינו במצב קוגניטיבי טוב, את האופן והדרך בהם ינוהלו ענייניו, כאשר לא יוכל לעשות זאת.

יפוי הכח המתמשך מהווה כלי הסכמי בין הממנה לבין מיופה הכח, שאינו מערב את בית המשפט, והוא יכול להוות חלופה פשוטה והרבה פחות מסורבלת מאפוטרופסות.

 • איך עושים את זה?

קיימת רשימה של עורכי דין אשר הוכשרו במיוחד על ידי משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי), בשיתוף עם לשכת עורכי הדין לערוך יפוי כח מתמשך על פי חוק.רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיחודת לצורך עריכת יפוי כח מתמשך, ובידיו תעודה מתאימה, יוכל לערוך יפוי כח מתמשך.

יש לפנות אך ורק לאחד מעורכי הדין המצוינים ברשימה, על מנת שיערוך עבורך יפוי כח מתמשך. * חריג – לעורך יפוי הכח אסור שיהיה עניין אישי ביפוי הכח, והוא אינו יכול להיות מיופה כח באותו המסמך.

 • האם כל אחד יכול למנות מיופה כח במסגרת יפוי כח מתמשך?

הממנה חייב להיות בגיר, ובעל כשירות, כלומר, במצב בו הוא מסוגל להבין את משמעות מתן יפוי הכח המתמשך, את המטרות שלו, ואת התוצאות שלו.מומלץ כי במקרים בהם קיים ספק, תינתן חוות דעת רפואית באשר למצבו של הממנה.

 • מה כולל יפוי הכח?

יפוי הכח המתמשך יכלול את הפרטים הבאים:

 • פרטיהם של  מייפה הכח, ומיופה הכח.
 • אופן פעולתם של מספר של מיופי כח – למשל האם עליהם לפעול ביחד או ביחד ולחוד.
 • רשימת הנושאים, העניינים והסמכויות של מיופה הכח.
 • מינוי מיופה כח מחליף (מומלץ בעיקר למיופה כח יחיד).
 • המועד בו יכנס יפוי הכח לתוקף.
 • מי רשאי להתמנות כמיופה כח?

בגיר (אחד או יותר), שלא מונה לו אפוטרופוס ואין יפוי כח מתמשך תקף בענייניו.

 • האם יש מגבלות נוספות בקשר עם מינויו של אדם כמיופה כח?

החוק אינו מאפשר לכל אדם להיות מיופה כח בעניינים רכושיים, וזאת לאור האחריות הרבה הרובצת על מיופה הכח, והחשש שמיופה הכח יהיה מונע ממניעים אישיים שאינם לטובת הממנה. לאור זאת, לא ימונה כמיופה כח בעניינים רכושיים אדם שהינו:

 פושט רגל, שלא ניתן לו הפטר;

חייב מוגבל חמור;

מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום במישרין או בעקיפין;

מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום במישרין או בעקיפין;

מי שהינו עוה"ד או בעל המקצוע שערך את יפוי הכח המתמשך;

מי שכבר מונה כמיופה כח של 3 אנשים (קיימים חריגים במקרה שמדובר בקרוב של הממנה).

 • מה הסמכויות שמקבל מיופה הכח?

ראשית, מה שיקבע ביפוי הכח על ידי הממנה, כאשר הכלל הוא שכל פעולה המצויה בסמכותו של הממנה, ניתן להעביר לסמכותו של מיופה הכח.

ניתן לקבוע ביפוי הכח מיופה כח אחד או יותר, שיפעלו ביחד או לחוד, כאשר ניתן למנותם לפי נושאים:

עניינים רכושיים; עניינים אישיים (לרבות רפואיים), וכל עניין אחר.

יחד עם זאת, החוק קבע מגבלות וחריגים לסמכויותיו של מיופה הכח, למשל:

מיופה הכח לא יוכל לבצע פעולה שעל פי מהותה וטיבה על הממנה לבצעה באופן אישי, כמו למשל המרת דת, אימוץ השתתפות בבחירות, פעולות שהממנה היה מוסמך לעשותן במסגרת היותו אפוטרופוס, עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם ועוד.

מיופה הכח לא יוכל לבצע פעולה המצריכה הסמכה מפורשת או אישור בית משפט מראש כגון, עסקאות נדל"ן, מתן תרומות או הלוואות או מתנות מעל גובה של 100,000 ₪, פעולות במוצר פנסיוני, טיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי (קיימים חריגים בחוק), פעולות משפטיות ששווין הכולל בין  100,000 ₪ ל- 500,000 ₪, ועוד.

 • האם מיופה הכח יכול להיעזר בעורך דין לצורך ניהול ענייניו של הממנה?

מיופה כח יהיה מוסמך למנות שלוח לצורך ייצוגו של הממנה בהליכים משפטיים, ובכל הנוגע לענייני רכוש, והכל בכפוף להוראות שקבע הממנה ביפוי הכח. שימו לב –  מיופה הכח לא יוכל למנות מיופה כח אחר!

 • איזה חובות מטיל החוק על מיופה הכח?

החוק מטיל אחריות משמעותית על מיופה הכח, וזוהי לשון החוק: "מיופה כח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו". (סעיף 32 ז' לחוק)

על מיופה כח לשמור על כבודו ופרטיותו של הממנה, ולפעול בדרך שתאפשר לממנה את מרב עצמאותו האפשרית בהתאם ליכולותיו. על מיופה הכח להגביל באופן מינימלי את זכויותיו וחירותו של הממנה, תוך עידוד הממנה לקבל החלטות ככל שהוא יכול.

על מיופה הכח לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים של הממנה, תוך שיתוף בחיי הקהילה, ושמירה על קשר עם בני המשפחה. על מיופה הכח להתייעץ עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וקרובים לצורך קידום ענייניו של הממנה.

 • ערכתי יפוי כח מתמשך. מתי ואיך נכנס יפוי הכח לתוקף?

יפוי הכח המתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר (דהיינו חדל להיות מסוגל לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן יפוי הכח). תנאי לכניסת יפוי הכח לתוקף – מיופה הכח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת יפוי הכח לתוקף.

ככל שביפוי הכח קיימת חובת קבלת חוות דעת מומחה, אשר תהווה תנאי לכניסת יפוי הכח לתוקף, תצורף להצהרה חוות הדעת.שימו לב – הממנה רשאי לקבוע את הדרך בה יקבע שהוא אינו מבין בדבר, ובלבד שהחלטה כאמור לא תינתן על ידי מיופה הכח בלבד!! בכל מקרה – אין בכניסתו לתוקף של יפוי הכח כדי לשלול את כשרותו המשפטית של אדם.

 • התמניתי כמיופה כח, ויפוי הכח נכנס לתוקף, מה עלי לעשות?

על מיופה הכח ליידע את הגורמים הבאים על כניסתו לתוקף של יפוי הכח:

הממנה; קרוב שהממנה מתגורר אצלו, או מנהל המעון, אדם נוסף – אם נקבע על ידי הממנה. מיופה הכח ימסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי, ועותק ממוחשב של יפוי הכח עם אישור האפוטרופוס הכללי, הכולל תאריך ההפקדה והכניסה לתוקף, יישלח למיופה הכח ויוכל לשמש אותו לצור מימוש סמכויותיו.

 • התמניתי כמיופה כח, כיצד עלי לקבל החלטות בקשר לענייני הממנה?

ככלל, החוק מחייב את מיופה הכח לשמוע את דעת הממנה, ולשתפו בכל החלטה. לשם כך על הממנה למסור ולפרוש בידי הממנה מידע וחלופות (כולל יתרונות וחסרונות).

החוק קובע מדרג באשר לאופן העדפת רצונו של הממנה:

 1. אם נתן הממנה הנחיות מקדימות, ביפוי הכח יש לפעול על פיהן (קיימים חריגים).
 2. בהיעדר הנחיות – בהתאם לרצונו העכשווי של הממנה.
 3. אם לא ניתן לברר את דעתו – יש להתחקות אחר רצונו בעבר.
 4. אם לא ניתן לעמוד על רצונו של הממנה, בהתאם לטובתו, בהתאם למכלול הזכויות, האינטרסים והצרכים של אדם.
 • הממנה מסר הנחיות מקדימות ביפוי הכח אשר אינן ניתנות לביצוע – מה עושים?

הכלל הוא, כי על מיופה הכח לפעול בהתאם להנחיות המקדימות, או בקירוב. יחד עם זאת, מיופה הכח יהיה פטור מלפעול בהתאם להנחיה מקדימה בהתקיים אחד מאלה:

בלתי אפשרי לקיים או לבצע את ההנחיה;

ביצוע ההחלטה כרוכים בהוצאה כספית שאין בידי הממנה להוציאה;

המדובר במעשה בלתי חוקי, או שעשוי לפגוע פגיעה חמורה בממנה;

כאשר הממנה מבין ורוצה לסטות מההנחיה;

מיופה יהיה פטור בהתאם להחלטת בית משפט.

 • האם הממנה יכול "לכבול את רצונו ביפוי הכח" ולהגביל את עצמו באמצעות הנחיות מקדימות?

החוק קובע כי הממנה רשאי לקבוע שהמיופה יעדיף את רצונו הקודם (הכתוב בהנחיות המקדימות) על פני רצונו העכשווי, דהיינו הממנה רשאי לכבול את רצונו ביפוי הכח.

יחד עם זאת, החוק קובע כי בעניין רפואי מהותי, או בעניין אישי מהותי, לא יפעל מיופה הכח בניגוד לרצון הממנה אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך (למרות ההנחיות המקדימות). בנסיבות שכאלה, קיימת אפשרות לפנות לבית המשפט, לצורך מתן הוראות.

 • התמניתי כמיופה כח – האם אני זכאי לשכר עבור פועלי כמיופה כח?

מיופה כח זכאי לקבל שכר בעבור ביצוע תפקידו מנכסי הממנה, אם קבע זאת הממנה ביפוי הכח, בגובה השכר שנקבע ביפוי הכח. מיופה כח רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו לפי יפוי הכח.

 • התמניתי כמיופה כח, האם אני צריך לשמור תיעוד בקשר לפעולותיי?

מיופה הכח ישמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל בשם הממנה, ולגבי פעולות שפעל בענייניו, כמו כן מומלץ לשמור אסמכתאות בקשר להוצאות.

 • מיניתי את בני וביתי כמיפויי כח, אך אני מעוניין למנות אדם נוסף שיהיה מיודע בקשר להחלטות שלהם. האם זה אפשרי?

החוק מאפשר לממנה לקבוע זהות של אדם אחד או יותר, שיהיה על מיופה הכח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המפורטים ביפוי הכח ("אדם מיודע"). תכלית המינוי הנ"ל היא לקבוע מנגנון פרטי או ציבורי של בקה ופיקוח על פעולות מיופה הכח.יחד עם זאת, אין חובה למנות "אדם מיודע".

האדם המיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכח, אלא אם מיופה הכח הינו קרוב של הממנה.         האדם המיודע יקבל הודעה על כך שיפוי הכח נכנס לתוקף.

האדם המיודע רשאי לקבל מידע מאת האפוטרופוס הכללי על ההפקדה של יפוי הכח, על מהות מיופה הכח, ועל היקף המינוי, אלא אם כן, הממנה הגבילו ביפוי הכח.יוער כי על פי החוק, הממנה רשאי לקבוע שמיופה הכח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

 • מתי פוקע יפוי כח?

יפוי הכח המתמשך יפקע בהתקיים אחד מהאירועים הבאים:

 1. תנאי שהממנה קבע ביפוי הכח.
 2. פטירת הממנה או מיופה הכח.
 3. התקיימו התנאים שאינם מאפשרים למיופה הכח לשמש כמיופה כח (למשל הפך לפושט רגל).
 4. מיופה הכח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל.
 5. מיופה הכח הודיע כי הוא אינו מעוניין לשמש כמיופה כח.
 6. מיופה הכח הוא בן זוג של הממנה, וקשר הנישואין פקע לאחר מתן יפוי הכח (אלא אם כן צויין אחרת ביפוי הכח).
 7. מיופה הכח הוא ידוע בציבור של הממנה וחדל לנהל עימו משק בית משותף מתוך כוונה לפפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.
 • מתי מסתיים התפקיד של מיופה הכח?

תפקידו של מיופה הכח מסתיים בעת שבוטל יפוי הכח או לחילופין בפקיעתו של יפוי הכח (מן הסיבות שפורטו להלן). בסיום התפקיד, חובה למסור לממנה או למי שקבע בית המשפט את נכסי הממנה והמסמכים הנוגעים להם.

יוער כי במקרה של פטירת הממנה, כל עוד לא הוסמך גורם אחר כדין, מוסמך מיופה הכח לענייני רכוש, להמשיך לטפל בתשלומים השוטפים לרבות להמשיך לנהל ניהול שוטף של נכס או עסק וכן לשלם את הוצאות האבלות והקבורה.טיפול זה מוגבל ל- 90 ימים.

 • ולסיכום:

יפוי הכח המתמשך, הוא כלי מצוין לתכנון העתיד של כל אחד ואחת מאתנו, בשעה שאנו כשירים, צלולים ומצויים במצב המיטבי כדי, לשקול היטב את צרכינו, וטובתנו האישית  בעת שלא נהיה כשירים לעשות זאת.

יפוי הכח המתמשך מונע את המסלול המידי למינוי אפוטרופוס, ומאפשר לנו לקבוע הנחיות מקדימות, ומנגנונים יעילים  בקשר עם ניהול העניינים הרכושיים והבריאותיים, במגבלות הקבועות בחוק (יפוי הכח המתמשך אינו חל על מתן הנחיות מקדימות למיופה כח בקשר לטיפול רופאי בחולה הנוטה למות).

אנו ממליצים בחום, להיעזר ולהתייעץ עם עורך דין, אשר הוכשר על ידי משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי), לפני שמקבלים החלטה בנושא.

**     הכותבת הינה עורכת דין אשר הוסמכה והוכשרה לערוך יפוי כח מתמשך לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 שנערכה על ידי האפוטרופוס הכללי בשיתוף עם לשכת עורכי הדין בישראל.

 **     מאמר זה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי, והוא נועד לשירות הציבור כידע כללי בלבד.

הצוות שלנו לרשותכם לכל שאלה או ייעוץ מקצועי

כתבו לנו ונחזור אליכם בהקדם

לתאום פגישת היכרות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רח' אנצו סירני 40, גבעתיים
טל' 5714512 03 פקס. 7323163 03