מעסיק שים לב – חוק חובת מתן הודעה לעובד

1. נסתר מעיני מעסיקים ועובדים רביםבשנת 2002 חוקק לו חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב –  2002(להלן – החוק), אשר רו בתי הדין לעבודה אוכפים אותו הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

2.על מהותו של החוק ניתן ללמוד ישירות מסעיף 1 לחוק, לפיו חובת המעביד למסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד.במידה שהעובד  הינו נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 לא יאוחר משבעה ימים,  וזאת כמפורט בהוראותיו של חוק זה.

3.בהתאם לסעיף 2 לחוק על תוכן ההודעה לכלול פירוט תנאי העבודה כדלקמן:

3.1זהות המעביד וזהות העובד.

3.2תאריך תחילת העבודה או תקופת העבודה.

3.3תיאור עיקרי התפקיד.

3.4ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד.

3.5סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר.

3.6אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד.

3.7יום המנוחה השבועי של העובד.

3.8סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים.

3.9לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.

3.10לגבי מעביד שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעביד שהוא קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה האמור כולל הוראות לעניין תנאי עבודה של עובדו של המעביד תנאי העבודה כאמור, וכן תנאים הנוגעים לסיום יחסי עובד ומעביד.

3.11בנוסח ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו.

4.במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה, על המעביד למסור הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים, ואם היה העובד נער בתוך שבעה ימים, מהיום שנודע לו על השינוי.

5.הסנקציות אשר ניתן להטיל על מעביד המפר הוראות חוק זה, באמצעות בית הדין לעבודה הינן כדלקמן:

5.1פיצוי כספי עד לסך של 15,000 ₪, ללא צורך בהוכחת נזק.

5.2פיצויים בגין נזקים.

6.בנוסף לסנקציות האזרחיות ניתן להרשיע מעביד המפר הוראות  חוק זה בהליך פלילי לכל דבר ועניין, כאשר בצידן של הרשעות אלו יכול בית המשפט או לחילופין בית הדין לעבודה להטיל על המעביד קנס כספי נוסף בך העולה על כ– 15,000 .

7.יודגש כי בתי המשפט אינן מטילים בנקל פיצויים או קנסות אך לאחרונה מתרבים הליכים בגין הפרת חוק זה כאשר משרד התמ"ת מוביל מהלך זה בכדי למנוע מקרים שיש בהם פגיעה קשה בעובד.

8.בעניין ע"ע 154-10 קלרה שניידר נ' ניצנים אבטחה בע"מ, נקבע כי הדרישה למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו אינה עניין טכני, אלא מהווה חלק מהחובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת ביחסי העבודה. בין תכליותיה – ליידע את העובד באופן שקוף ומלא על כל תנאי עבודתו, לייתר אי הבנות או סימני שאלה ביחס לתנאי העבודה ולמנוע מחלוקות משפטיות לגבי תנאי העבודה המוסכמים.

9.זאת ועוד נקבע כי הפרתו של חוק הודעה לעובד מהווה עבירה פלילית, אך יש לה גם השלכות במערכת היחסים המשפטית שבין העובד למעסיק. כך, וכדוגמא, הפרת החוק עשויה להעביר את הנטל למעסיק, ככל שקיימת מחלוקת על תנאי העבודה. בנוסף, עצם הפרת החוק אפשר שתגרום לנזק לא ממוני שהעובד זכאי לפיצוי בגינו – מבלי שמוטלת עליו חובה להוכיח נזק ממוני או קונקרטי לצורך כך.

10.זאת ועוד נקבע מסירת הודעה בעל פה על תנאי העבודה, אין בה כדי לייתר את החובה הכלולה בחוק להודעה מפורטת בכתב, ואין בה משום טענת הגנה המצדיקה אי פסיקת פיצוי כספי בגין הפרת החוק.

11.במישור הפרקטי הודעה לעובד בכתב אם בצורת הסכם ואם בהתאם לאמור בחוק, מצמצמת באופן וודאי את לא מעט מחלוקות אשר יכול והיו עולות ללא הודעה זו. כמו כן הודעה כאמור יכולה למונע הליכים פלילים כנגד המעביד ואף להסיר מן המעביר את הנטל שהיה יכול להישמר לו ביום הדין.

 

הצוות שלנו לרשותכם לכל שאלה או ייעוץ מקצועי

כתבו לנו ונחזור אליכם בהקדם

לתאום פגישת היכרות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רח' אנצו סירני 40, גבעתיים
טל' 5714512 03 פקס. 7323163 03