קבלה לחברות באגודת המושב

אגודה שיתופית זכאית לברור חבריה. לא כל אדם המעוניין להתקבל כחבר יצליח לעבור את מבחני הקבלה, המזכירים לעיתים מיונים ליחידה מובחרת, הנקרים בדרכו. זכותה של אגודה שיתופית לברור את חבריה נובעת מאופייה של האגודה והישוב, דוגמא לכך הינה יישוב דתי המעוניין לשמור על הצביון הדתי בכך שלא יקבל חברים חילוניים. אמנם היום אין מדובר (לרוב) ביישובים קהילתיים – שיתופיים, אך עדיין ניתנת משמעות עצומה למעמדו של המבקש להתקבל כחבר, מצבו המשפחתי, עברו (הפלילי), מצבו הכלכלי וכיו"ב.

אולם, שיקול דעתה של האגודה בקבלה לחברות, מוגבל במקרה של בן ממשיך, על פני מקרה של אדם הבא מן החוץ ומבקש להתקבל כחבר.

להלן תיאור מקרה, בו סירבה אגודה שיתופית לקבל בן ממשיך כחבר:
תיק מספר 703/362/07 בית הגדי אגודה שיתופית בע"מ נ' דמרי שמעון:

עיקרי העובדות:
המשיב ואביו(המנוח) חתמו על תצהירים, לפיהם, זכויותיו של המנוח במשק מועברות למשיב ללא תמורה. למעשה, נעשתה עסקת מתנה בין אב לבנו, על פיה לבן הזכויות במשק לאחר מות אביו.

כשנה לאחר שאביו נפטר פנה המשיב לאגודה בבקשה לקבלו כבן ממשיך וכחבר באגודה.
לאחר פניות רבות ותכתובת רבת שנים בין המשיב לאגודה, נתמנה חוקר לבדוק את סוגיית החברות, כאשר במסקנתו מצא החוקר שיש לקבל את המשיב כחבר. על כך משיגה האגודה בפסק דין הנדון.

טענות המשיגה (האגודה):
טענה האגודה כי עקב התנתקותו של המשיב מן האגודה, והעובדה כי אינו גר במשק, הרי שדי בכך כדי לא לקבלו לחברות, חרף היותו בן ממשיך.
המשיגה נשענה על פס"ד יפה ואח' נ' נטעים, שבו, לטענתה, קבע בית המשפט העליון כי רק מי שהינו תושב קבוע או מתכוון להתיישב דרך קבע באגודה, הוא אשר יכול להתקבל כחבר.

כמו כן, טענה האגודה כי העברת תמלוגים לידיו של הבן אינם מהווים קבלתו כחבר על דרך ההתנהגות.

טענות המשיב:
מכוח תקנה 3א' לתקנות האגודות השיתופיות, על האגודה לקבלו כחבר מן המניין, שעה ואינה קיימה הליך בוררות תוך 45 ימים מיום שסירבה לקבלו כחבר.

דיון והחלטה:
מכוח תקנה 3א' לתקנות האגודות השיתופיות על העונה להגדרת "בן ממשיך" המעוניין להתקבל כחבר באגודה, עליו להגיש בקשה בכתב. במידה ומתנגדת האגודה לבקשה הנדונה, על האגודה לפנות להליך בוררות תוך 45 ימים .
האגודה שלא עמדה בתנאים של התקנה לעיל מחוייבת, כסנקציה, לקבל את המשיב לחברות באופן אוטומאטי.
מעיון בתקנות עולה כי המחוקק לא הותיר בידי האגודה אפשרויות רבות לסיכול קבלתו של הבן הממשיך כחבר באגודה. נעשתה התקנה כאומרת שזכותו של הבן הממשיך להתקבל כחבר הינה הנורמה התקינה והמועדפת, אך במקרים חריגים ובמידה שלאגודה עילה מיוחדת למנוע מן הבן הממשיך להתקבל כחבר, אזי מוטלת עליה החובה לפנות להליך בוררות מיד וללא עיכוב.
העובדה שההצטרפות לאגודה הינה וולונטרית והאגודה רשאית לקבוע בתקנון את מי היא רואה לנכון לקבל כחבר. כל זאת, לא לעניין בן ממשיך שבו האגודה מוגבלת בסירוב שלה.  

סוף דבר:

נושא הקבלה לחברות באגודה שיתופית הינו מורכב וסבוך. על מנת למנוע ולפתור בעיות העלולות לקום, עת מבקש פלוני להתקבל כחבר מן המניין לאגודה זו או אחרת, יש לפנות למשרד עורכי דין אשר מתמחה בנושא זה.